Üpjünçiler

Upjunciler ucin foto

Timar mebel we dükan aksessuarlary firmamyz öz ugurlary boýunça Türkmenistanda iň öňde baryjy firmadyr.

Firmamyz bu gün ynamdarlygy bilen Dükan tekjelerini, ýeňil we agyr ýük tekjelerini, market arabalaryny, sebetlerini, egin-eşik dükanlar üçin stendleri, manikenleriň dürli görnüşleriniň iň gowy hilini, özýne degişli bolan Türkmenistandaky bir näçe söwda nokadynda satmaga dowam edýär.

Daşary ýurt öndürijisi bolsaňyz, “Timar” Mebel we dükan aksessuarlary Siziň Türkmenistandaky partneriňiz hökmünde çykyş etmekden lezzet alar.

Bize degişli her hili teklipleriňiz hoşnutlyk bilen garşylanar.

Bize ýazyň